Univerzitetski Sportski Savez Beograda|ussb1953@gmail.com

Najčešće postavljana pitanja

//Najčešće postavljana pitanja
Najčešće postavljana pitanja2019-03-28T16:48:33+01:00
01. Ko može da učestvuje u takmičenjima Univerzitetskog sportskog saveza Beograda?2019-03-28T16:55:42+01:00

Pravo učešća u takmičenjima u organizaciji USSB imaju studentkinje i studenti koji studiraju u Beogradu. Postoji starosna granica koja je usklađenja sa međunarodnim pravilima FISU (do 26 godina). Uslov za učestvovanje je posedovanje indeksa sa upisanom tekućom školskom godinom odnosno važećim apsolventskim stažom.

02. Koji su oblici takmičenja u USSB?2019-03-28T16:55:48+01:00

Takmičenja u organizaciji USSB su pojedinačna, liga i kup prvenstva, turniri i masovne sportske manifestacije.

03. Gde se vrši prijavljivanje ekipa i studenata za takmičenja?2019-03-28T16:55:54+01:00

U prostorijama USSB, ulica Balkanska 4/1, pre početka takmičenja, na početku školske godine i novog semestra odnosno na početku 1 i 2 semestra.

04. Šta su članske karte Univerzitetskog sportskog saveza Beograda?2019-03-28T16:56:01+01:00

Članska karta predstavlja dokaz o izvršenoj registraciji takmičara za određeni sport. Identifikacija učesnika u takmičenju u organizaciji USSB vrši se na osnovu takmičarske legitimacije – članske karte USSB. Takmičarska legitimacija važi jednu školsku godinu.

05. Ko su predstavnici ekipa?2019-03-28T16:56:07+01:00

Predstavnici ekipa su zvanično izabrana lica zadužena za predstavljanje ekipe svog fakulteta. Svaka ekipa ima po 2 predstavnika od kojih jedan ima obavezu prisustva sastancima odbora za sport za koji je izabran.

06. Koji su uslovi za prijavljivanje ekipa?2019-03-28T16:56:13+01:00

Prijavljivanje ekipa vrši Sportsko društvo fakulteta, visokih škola, akademije i studentskog doma na prijavnim obrazcima USSB.

07. Šta su kotizacije?2019-03-28T16:56:22+01:00

Fakulteti, visoke škole i akademije, sufinansiraju takmičenja u kojima učestvuju njihove ekipe u vidu kotizacija kojima se pokriva jedan deo troškova organizacije takmičenja u iznosu koji je određen od strane Upravnog odbora USSB-a uzimajući u obzir tržišne okolnosti.

08. Šta su sportski odbori?2019-03-28T16:56:28+01:00

Sportski odbor obavlja poslove žrebanja i utvrđivanja rasporeda odigravanja utakmica, potvrđuje nastup ekipa i pojedinaca u sledećem kolu takmičenja, utvrđuje način izbora predstavnika u Sportski odbor, bira članove komisija, potvrđuje predlog za sastav reprezentativne selekcije sporta. Sportski odbori se formiraju za svaki sport posebno i čine ga predsednik i po jedan predstavnik svakog fakulteta, visoke škole, akademije i studentskog doma. Sportski odbori formiraju takmičarsku komisiju i disciplinsku komisiju.

09. Kada se i gde održavaju sportski odbori?2019-03-28T16:56:34+01:00

Sportski odbori se održavaju u prostorijama USSB u dogovorenim terminima. Tokom takmičarske sezone po pravilu sastaju se jedan put u 7 dana.

10. Šta je takmičarska komisija sportskog odbora?2019-03-28T16:52:32+01:00

Takmičarska komisija sportskog odbora obavlja poslove verifikovanja utakmica poslednjeg odigranog kola ili dela kola, rešava tekuće probleme vezane za organizaciju i sprovođenje takmičenja, vrši i kontroliše evidenciju registrovanih takmičara. Takmičarsku komisiju sportskog odbora čine predsednik sportskog odbora i četiri člana sportskog odbora.

11. Šta je disciplinska komisija?2019-03-28T16:52:52+01:00

Disciplinska komisija sportskog odbora razmatra sve pristigle žalbe koje su podnete u rokovima i daje predlog rešenja i kazni za učinjene prekršaje. Disciplinsku komisiju sportskog odbora čine predsednik komisije i dva člana sportskog odbora.

12. Gde se utakmice igraju?2019-03-28T16:53:10+01:00

U zavisnosti od sporta, igraju se u različitim sportskim objektima u Beogradu.

13. Kada se vrši određivanje termina održavanja utakmica?2019-03-28T16:53:30+01:00

Na sportskim odborima USSB-a.

14. Kako se vrši identifikacija učesnika u takmičenju?2019-03-28T16:53:49+01:00

Na osnovu članskih karti vrši se identifikacija učesnika takmičenja. Ekipa nema pravo nastupa sa neregristrovanim igračima.

15. Koju opremu je potrebno da ponesu takmičari na utakmicama?2019-03-28T16:54:10+01:00

U pojedinačnim sportovima takmičari su dužni da nastupe u odgovarajućoj opremi prema datom sportu. Ekipe reprezentacije fakulteta, visokih škola, akademija i studentskih domova dužne su da u ligaškim i kup takmičenjima nastupaju u jednoobraznoj opremi odnosno dresovima sa odgovarajućim obeležjima, prema pravilima datog sporta.

16. Ko ima pravo žalbe i kome se žalba dostavlja?2019-03-28T16:54:27+01:00

Svaka ekipa koja smatra da je oštećena zbog povrede sportskih pravila, Pravila i propozicija ili nekog drugog razloga ima pravo žalbe. Žalbu na takmičenju vođa ekipe podnosi u pismenoj formi, i najavljuje u zapisniku, u roku ne dužem od 30 minuta po završetku takmičenja.

17. Ko odlučuje o žalbama?2019-03-28T16:54:50+01:00

Sve žalbe i prijave za disciplinske prekršaje rešava Disciplinska komisija sportskog odbora. Disciplinska komisija je dužna da odluku o žalbi saopšti pismeno, najkasnije sedam dana po uloženoj žalbi zainteresovanim stranama. Kažnjeni takmičar je obavezan da svoju takmičarsku legitimaciju – člansku kartu preda svom vođi ekipe, koji mora da je pre početka nastupa svoje ekipe u sledećem kolu takmičenja preda u USSB.

18. Kakve su nagrade i priznanja za ostvarene takmičarske rezultate?2019-03-28T16:55:14+01:00

Učesnicima u takmičenjima USSB dodeljuje nagrade. U pojedinačnim sportovima za osvojeno prvo, drugo i treće mesto, zlatnu srebrnu i bronzanu medalju i diplome. U ekipnim sportovima medalje članovima prvo, drugo i trećeplasiranih ekipa i njihovim trenerima u muškoj i ženskoj konkurenciji i diplome za prve četiri ekipe. Pobednicima Kupa prelazni pehar reprezentacijama u muškoj i ženskoj konkurenciji i diplome za prve četiri ekipe. Ekipi koja pobedi u Ligi i Kupu u istoj takmičarskoj godini dodeljuje se pehar u trajno vlasništvo.