grb   grb    logo_bgd                

Учесници такмичења

НАЦРТ СТАТУТА УСС БЕОГРАДА

 

 УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
СТАТУТ
Београд, 2012.

 

На основу чл. 53. ст. 3. тач. 1. и 104. ст. 4. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011) и члана 31. ст. 1. тач. 1.) Статута Универзитетског спортског савеза Београда, Скупштина Универзитетског спортског савеза Београда на седници одржаној 13. марта 2012. године усвојила је


С Т А Т У Т 
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗ БЕОГРАДА


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Универзитетски спортски савез Београда је добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни савез удружених организација у области студентског спорта са територије Града Београда.
У Универзитетски спортски савез Београда (у даљем тексту: Савез) удружују се спортска удружења, спортска друштва и спортски клубови факултета, високих школа, студентских домова и академија са територије Града Београда.
У Савез се могу удружити и друге заинтересоване организације из области студентског спорта, у складу са овим Статутом.

1. Назив и седиште Савеза

Члан 2.
Назив УСС Београда је: Универзитетски спортски савез Београда.
Скраћени назив УСС Београда је: УСС Београда.
Назив УСС Београда на страном језику (енглеском) је: Sport University Association of Belgrade.
Седиште УСС Београда се налази у Београду, на општини Стари Град, у Улици Балканска  број 4, спрат први.


2. Подручје активности

Члан 3.
Савез обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на целој територији Града Београда.

3. Правни статус

Члан 4.
УСС Београда је спортска организација која ради у форми спортског удружења као самосталног правног лица са правима, обавезама и одговорностима прописаним Законом о спорту, осталим прописима Републике Србије, Статутом  Универзитетског спортског савеза Србије и овим Статутом.
УСС Београда је уписан у надлежни регистар у складу са позитивним прописима Републике Србије.
УСС Београда је основан од стране Универзитета у Београду под називом: „Савез спортских организација студената  Београдског универзитета“ на Оснивачкој скупштини одржаној 20.04.1954. године у Београду.


4. Печат, заштитни знак и застава

Члан 5.
УСС Београда има печат округлог облика на коме су ћирилицом исписани назив (Универзитетски спортски савез Београда) и седиште УСС Београда (Београд) са знаком УСС Београда у средини.
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и остављен простор за број и датум.
Знак УСС Београда је обликован од силуете дискоболоса, отворене књиге са бакљом и позадином која садржи кулу са Калемегданске тврђаве и кип победника Београда. У подножју знака је великим словима (ђирилицом) исписано УССБ.
Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Савеза и остављен простор за број и датум.
Застава УСС Београда је плаво-беле боје са знаком у средини. Однос дужине и ширине заставе је 2 : 1 метар.

5. Чланство у другиm удружењиmа и Савезиmа

Члан 6.
Савез је члан Универзитетског спортског савеза Србије, Спортског савеза Београда и Фудбалског савеза Београда.
Савез може да се учлани у одговарајуће градске, националне и међународне спортске организације од значаја за остваривање циљева Савеза.

6. Заступање и представљање

Члан 7.
Савез представљају и заступају Председник и Спортски директор Савеза.
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Савеза, у границама датих овлашћења.

7. Забрана дискриминације

Члан 8.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.
Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.
У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА

1. Циљеви и садржај активности

Члан 9.
Савез обавља циљеве и задатке који су од заједничког интереса за спорт у  Граду Београду и од користи за његове чланове.
Циљеви Савеза су да:
- заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним и највишим спортским органима;
- учествује у обезбеђивању услова за развој студентског спорта у Београду и утврђује политику развоја студентског спорта у сарадњи са организацијама и органима надлежним за послове спорта и просвете у Републици Србији, послове спорта и омладине у Граду Београду и Спортским савезом Београда чији је члан;
- предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања спорта;
- организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
- ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима;
- ради на што успешнијем организовању студентских спортских такмичења, као сталном систему спортских активности студената;
- подстиче организоване напоре за унапређење спорта у високошколским установама;
- обезбеђује правилан развој и ствара базу за развој врхунског спорта у Србији;
- доприноси зближавању младих и омогућује ширење хуманих идеја о месту и улози студентског спорта и спорта уопште;
- доприноси ширењу олимпијске идеје и духа олимпизма и фер плеја;
- подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и др.), за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању студентског спорта у  Београду и Републици Србији;
- усклађује активности чланова Савеза;
- остварује спортску сарадњу у земљи и иностранству;
- организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других заинтересованих правних и физичких лица ради размене искустава, пословног и спортског повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских интереса;
- издаје публикације о спортским и другим активностима Савеза и његових чланова;
- организује спортске приредбе и манифестације;
- афирмише студентски спорт.
- подстиче организоване напоре за унапређење спорта у високошколским установама;
- обавља друге послове у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

Савез може ради остваривања активности из става 2. овог члана основати привредно друштво, установу или други законом утврђен облик организовања, у граду и земљи, самостално или са другим правним и физичким лицима.

2. Стручни рад

Члан 10.
Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и општим актима Савеза.

3. Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 11.
Савез и сви чланови Савеза, у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.
Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са Законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.
Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свој студентској популацији под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

4. Студентска такмичења

Члан 12.
Савез је организатор или покровитељ студентских спортских такмичења на територији Града Београда.
Факултети, високе школе, академије, спортисти и друга лица са територије Града Београда који нису чланови Савеза не могу учествовати на такмичењима у организацији или под покровитељством Савеза.
Чланови Савеза могу организовати студентска такмичења само уз сагласност Управног одбора Савеза.
Управни одбор Савеза изузетно може прогласи одређено студентско такмичење за отворено (нема ограничења у наступу везаних за члански статус) када постоји за то посебан интерес Савеза.
Савез утврђује правила и услове за организовање свих студентских такмичења на нивоу Града и учешће на њима, за категорије студенткиња и студената.
Управни одбор установљава потпун или делимичан систем лиценцирања односно регистровања (спортиста, тренера, судија, и сл.), као услов за учешће на такмичењима која се организују од стране Савеза или под његовим покровитељством.
Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и правилима Савеза.
На такмичењима у ингеренцији Савеза могу да учествују само лица која испуњавају услове у складу са законом и правилима Савеза.

III. ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

Члан 13.
Савез и његови чланови функционишу као јединствен систем студентског спорта у Граду Београду.
Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују такмичења за која су надлежни, и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим плановима и плановима Савеза.
Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима, у складу са законом.
Чланство у Савезу не може се преносити.

Члан 14.
Чланови Савеза су одговарајућа спортска удружења, спортска друштва и спортски клубови високошколских установа са територије Града Београда.
Чланови Савеза имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским правилима и прописима
Чланови Савеза су обавезни да предузму активности, укључујући и усвајање обавезујуће статутарне одредбе, којима ће обезбедити да са организацијама из њихове високошколске установе заједнички унапређују спортске активности студената.


Члан 15.
Савез има следеће врсте чланова:
1) редовне чланове;
2) придружене чланове;
3) помажуће чланове;
4) почасне чланове.

1. Услови за учлањење

Члан 16.
Редовни чланови Савеза могу постати:
1) Студентска спортска удружења факултета Универзитета у Београду;
2) Студентска спортска удружења високих школа, са седиштем у Београду, чији је оснивач Република Србија;
3) Студентска спортска удружења студентских домова на теритиорији Града Београда;
4) Студентска спортска удружења академија чији је оснивач Република Србија;
5) Студентска спортска удружења универзитета, факултета, високих школа и академија чији оснивач није Република Србија.
Организација из става 1. овог члана може постати члан Савеза уколико је: регистрована у складу са законом; ако њени циљеви одговарају циљевима Савеза; ако је статут организације у складу са општим актима Савеза; ако испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност Арбитраже за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу.
Придружени члан Савеза може постати свака друга спортска организација која има за циљ развој и унапређење студентског спорта, која је: регистрована у складу са законом; ако његови циљеви одговарају циљевима Савеза; ако је статут организације у складу са општим актима Савеза; ако испуњава законом и подзаконским актима као и општим актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и делатности; ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност Арбитраже за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу; ако обавља своју делатност најмање годину дана.
За Почасног члана може бити, одлуком Управног одбора Савеза, именовано свако лице које има посебне заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од посебног интереса за остваривање циљева Савеза и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза и надлежност Арбитраже за коначно решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу.
Помажући члан може постати свака организација: која је регистрована у складу са законом; која жели да помаже остваривање циљева Савеза; ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза.

2. Начин учлањивања

Члан 17.
Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном одбору Савеза.
Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: одлука о удруживању у Савез; копија свог статута; копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа; попуњен упитник за Књигу чланова; изјава о прихватању Статута и општих аката Савеза; списак чланова; докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим Статутом.
О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одбор Савеза, у  року од три месеца од дана подношења уредне молбе.
Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не испуњава услове из члана 16. овог Статута.
У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу Скупштини Савеза, чија одлука је коначна.
У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан да уплати Савезу уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана Савеза се остварују од дана уплате уписнине и чланарине.
Сваки члан Савеза и орган Савеза може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује за почасног члана Савеза.

3. Права и обавезе чланова

Члан 18.
Члан има право да:
1) у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу унапређења студентског спорта;
2) непосредно или преко својих представника у Савезу и облицима организовања и рада у Савезу даје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др. и да траже интервенцију Савеза код других надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса студентског спорта;
3) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Савезу;
4) бира своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Савезу и управља пословима Савеза;
5) користи помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети интересима других чланова Савеза;
6) остварује увид у рад Савеза и његових органа;
7) учествују у активностима Савеза;
8) добије информације потребне за остваривање чланских права;
9) управља пословима Савеза (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редовни члан.
Члан је дужан да:
1) сарађује са другим члановима Савеза и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;
2) учествује у активностима Савеза;
3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Савезу;
4) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим општим актима Савеза;
5) у потпуности поштује сва своја општа акта;
6) извршава правноснажне одлуке органа Савеза;
7) чува углед Савеза;
8) обезбеди јавност свог рада, у складу са законом и својим статутом;
9) објективно информише чланство и јавност преко свог интернет сајта (странице) о: основним подацима о организацији (назив, седиште, правна форма, органи, кратак историјат, чланство у националним и међународним асоцијацијама); свом раду (седнице органа, међународна сарадња и др.); реализацији програма који се финансирају из јавних прихода; спортским резултатима; усвојеним општим актима (обавезно се објављују у целости).
10) усагласи свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима Савеза;
11) без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно доношења одлуке) обавести Савез о изменама свог статута, уз достављање примерка статута, одржаној Скупштини и избору лица овлашћеног за заступање.
Општим актима Савеза мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа Савеза којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Савеза, осим ако је за доношење одлуке надлежан Арбитражни суд Универзитетског спортског савеза Србије, у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

4. Начин учествовања у раду и одлучивању

Члан 19.
Члан учествује у раду Савеза, а редовни члан и у одлучивању у органима Савеза преко својих представника.
Лице које представља члана Савеза мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Савеза, ако овим Статутом није другачије одређено.

5. Књига чланова и друге евиденције

Члан 20.
Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.
Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције, у складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Савеза и чланова Сaвеза обавезно се уносе у књиге одлука које воде ти органи.

6. Престанак чланства

Члан 21.
Чланство у Савезу гаси се престанком рада, иступањем или искључењем.
Престанак рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра.
Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, члану Савеза су суспендована права и обавезе у Савезу.
Иступање из Савеза могуће је само на основу писмене изјаве члана Савеза о иступању из Савеза, дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана Савеза, уз отказни рок од три месеца.
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза на измирење заосталих финансијских обавеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и радним телима Савеза.
Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа у активностима у организацији Савеза.

Члан 22.
Искључење члана Савеза могуће је ако:
1) својим активностима теже штети угледу Савеза;
2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши законске обавезе, Статут и друге опште акте Савеза или своја општа акта;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од најдуже два месеца за отклањање пропуста у раду.
Пре доношења одлуке о искључењу, Управни одбор је обавезан да остави члану Савеза рок од две недеље да се изјасни о приговорима на његов рад.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Савеза.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Управни одбор Савеза може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од укупног броја чланова Управног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу до окончања поступка из ст. 2-4. овог члана, али не дуже од шест месеци.
Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан Савеза може поднети жалбу Скупштини Савеза, чија одлука је коначна.
До доношења коначне одлуке Скупштине савеза о искључењу, права члана Савеза су суспендована.
Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу.
Организација која је искључена из чланства Савеза може бити поновно примљена у чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали разлози због којих је донета одлука о искључењу.

7. Дисциплинска одговорност

Члан 23.
Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњена:
1) опоменом;
2) јавном опоменом
3) суспензијом;
4) новчаном казном;
5) забраном обављања дужности;
6) искључењем.
Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

Члан 24.
Ниједан члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза.

IV. ОРГАНИ

Члан 25.
Савезом управљају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Савеза, на начин одређен овим Статутом.


Члан 26.
Органи Савеза су:
1) Скупштина;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор;
4) Председник Савеза;
5) Спортски директор;
6) Координатори
7) Дисциплински суд и дисциплински тужилац.
Мандат чланова органа Савеза траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.
У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.
Лица која су правноснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције Председника Савеза, Спортског директора, ликвидатора или чланова органа Савеза, док трају правне последице осуде.
Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза и чланова Савеза.

Члан 27.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

1. Скупштина

1.1 Састав, избор и мандат

Члан 28.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињава по један представник редовних чланова Савеза (чланови Скупштине). Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на основу писменог пуномоћја издатог од члана Савеза, које је оверено печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.
У раду Скупштине могу учествовати представници  придружених, почасних и помажућих чланова (по један), као и представници, по позиву Председника Савеза, других организација и државних органа.

1.2. Редовна Скупштина

Члан 29.
Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње.
Редовном члану Савеза шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, најмање 1 недељу пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 1 недеље се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члан Савеза може се писмено сагласити да се позиви за седницу шаљу електронском поштом.
Члан Савеза може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.
Председник Савеза најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Савеза и записничар.
На почетку седнице Скупштине, Председник Савеза утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.
Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године, по правилу најкасније један месец пре истека мандата Председнику Савеза.
Рад Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником о раду.

1.3. Ванредна Скупштина

Члан 30.
Председник Савеза може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза захтевају.
Председник Савеза је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна четвртина редовних чланова Савеза. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева. Ако председник Савеза не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Савеза, односно они чланови Савеза који су тражилу њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне седнице скупштине и одржавања ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 90 дана.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја чланова.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

1. 4. Надлежности Скупштине

Члан 31.
Скупштина:
1) разматра, доноси и усваја:
а) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Савеза;
б) годишње извештаје о раду Савеза и његових органа;
в) финансијске извештаје;
г) програм рада и развоја Савеза, кодекс и друга правила понашања,
д) одлуку о располагању непокретности Савеза,
ђ) одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Савеза,
е) Правилник о категоризацији студената спортиста,
ж) Правилник о Студентским спортским такмичењима у организацији Савеза;
з) одлуку о престанку рада Савеза;
и) одлуку о статусним променама;
ј) одлуку о програму рада и развоја Савеза;
к) кодекс понашања чланова Савеза;
л) одлуку о удруживању у савезе;
м) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом.
2) бира и разрешава
a) Председника Савеза,
б) чланове Управног одбора,
в) чланове Надзорног одбора;
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

1. 5. Одлучивање Скупштине

Члан 32.
Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна једна половина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.
Уколико при избору Председника Савеза и чланова органа Савеза у првом круга гласања није изабран председник, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља.
О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.
Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.

2. Управни одбор

2.1. Састав

Члан 33.
Управни одбор чине:
1) Председник;
2) 1 потпредседник;
3) 5  чланова.
Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника Савеза, на период од четири године, из реда истакнутих друштвених и спортских радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог председника Савеза, уз прибављено мишљење чланова Савеза, тако да структура чланова Управног одбора обезбеђује заступљеност свих области, као и финансијера активности Савеза, а да одговара структури чланства.
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом надлежношћу је био обухваћен у тренутку избора. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.
Председник Савеза одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење.
Уколико превремено престане мандат више од три члана Управног одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива, без одлагања, ванредна седница Скупштине.
Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

2.2. Надлежности Управног Одбора

Члан 34.
Управни одбор:
1) води текуће послове Савеза;
2) предлаже Скупштини  финансијске извештаје;
3) разматра поднете годишњи извештаје о раду Савеза и његових органа;
4) усваја финансијски план;
5) усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису у изричитој надлежности Скупштине;
6) утврђује предлог промена Статута;
7) утврђује предлог одлуке о статусним променама;
8) управља имовином Савеза;
9) утврђује висину чланарине и уписнине;
10) извршава одлуке и закључке Скупштине;
11) именује и разрешава Спортског директора
12) утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Савезу, на предлог Спортског директора;
13) утврђује зараде запослених у Савезу, на предлог Спортског директора;
14) бира потпредседника Управног одбора, на предлог Председника Савеза;
15) обезбеђује средства за рад Савеза;
16) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Савеза;
17) именује представнике Савеза у другим организацијама;
18) утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;
19) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања делатности и заступнику;
20) утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;
21) одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
22) одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
23)  обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности других органа Савеза.
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица  утврђује се њихов делокруг  рада, односно састав.
Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.
Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о раду.

2.3. Седнице Управног одбора

Члан 35.
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају његове спречености потпредседник кога овласти Председник или најстарији члан Управног одбора.
Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у четири месеца.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно потпредседник ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније у року од  три дана нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.
Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само уз сагласност Скупштине Савеза.
Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе Савеза као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза.
Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница).
Управни одбор може, у складу са пословником, на писмени предлог Председника да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност.

3. Надзорни одбор

Члан 36.
Надзорни одбор је орган Савеза који врши надзор и преглед:
• спровођења одлука које доносе органи Савеза;
• употребе средстава Савеза;
• финансијских извештаја и друге финансијске документације.
Надзорни одбор има три члана.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

Члан 37.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.
Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

Члан 38.
Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

4. Председник савеза

Члан 39.
Председник Савеза је председник Скупштине и председник Управног одбора Савеза по функцији.
Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих стручњака из области спорта, спортских радника и спортиста, тајним гласањем.
Кандидата за председника Савеза може да предложи Управни одбор савеза или три редовна чланова савеза, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника.
Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмање 15 дана пре седници изборне Скупштине Савеза доставе Савезу свој програм рада, који се објављује на интернет сајту Савеза.
Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.
У случају да Скупштина Савеза не усвоји годишњи извештај о раду Савеза, приступа гласању о поверењу (разрешењу) Председнику Савеза.
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком или разрешењем.
Уколико Председник Савеза поднесе оставку, његове послове преузима  потпредседник који је дужан да сазове ванредну изборну  скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови председник у складу са овим Статутом.

Члан 40.
Председник Савеза обавља следеће послове:
1) представља и заступа Савез и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;
2) сазива и председава седницама Скупштине;
3) сазива седнице и руководи радом Управног одбора;
4) предлаже именовање Спортског директора Савеза;
5) одобрава службена путовања у земљи;
6) одобрава службена путовања иностранству, у складу са одлукама Управног одбора;
7) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
8) брине о извршавању одлука и закључака органа Савеза;
9) стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и предузима потребне мере;
10) потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина;
11) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;
12) у сарадњи са Спортским директором припрема седнице Скупштине и Управног одбора;
13)   утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;
14)  обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.
Потпредседник Управног одбора кога овласти Председник замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства, ако овим Статутом није другачије одређено.

Члан 41.
Лица која су својим радом у спорту Републике Србије то заслужили Скупштина може прогласити почасним председником.
Почасни председник Савеза може да учествује у раду Скупштине и Управног одбора Савеза, без права гласа.


5. Спортски директор

Члан 42.
Спортски директор Савеза:
1) представља и заступа Савез и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана;
2) одговара за законитост рада Савеза;
3) организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за унапређење тих послова;
4) стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката тих органа;
5) стара се о вођењу записника са седница органа Савеза;
6) одлучује о појединачни правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу;
7) обавља послове које на њега пренесе Председник Савеза и Управни одбор Савеза;
8) учествује у раду Скупштине Савеза, без права гласа;
9) предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радни места у Савезу;
10) именује и одређује накнаду стручним саветницима Савеза;
11) стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и предузима потребне мере;
12) обавља друге послове одређене законом за заступника Савеза, овим Статутом и општим актима Савеза.
Спортски директор заснива радни однос са Савезом или закључује уговор о ангажовању, за време трајања мандата, и за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Савеза.
Спортског директора именује Скупштина Савеза на предлог Председника Савеза на период од 4 године, уз могућност поновног именовања.
Спортски директор може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица.
Спортски директор именује се из реда истакнутих стручњака из области спорта, спортских радника и спортиста.
У вршењу надзора над законитошћу рада Савеза, Спортски директор има овлашћења која на основу закона има директор привредног друштва.
У случају одсутности или спречености Спортског директора, замењује га лице које одреди Управни одбор.

Члан 43.
Спортски директор дужан је да информише органе Савеза о активностима и делатностима Савеза и његовом финансијском пословању.
Уколико орган Савеза, односно најмање 10 чланова Савеза то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 1. овог члана, Спортски директор је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

6. Координатори
Члан 44.
Координатори студентског спорта (у даљем тексту: координатор) су лица надлежна за послове координације и сарадње за Савезове спортске одборе.
Координаторе именује и разрешава Управни одбор Савеза на период од једне године, уз могућност поновног избора.
Координатори се именују из редова спортских стручњака или стручњака у спорту, на образложењ предлог Савезових спортких одбора..
Права, обавезе и надлежности координатора ближе се уређује Правилником о спортским такмичењима студената у организацији Савеза.

7. Дисциплински суд и дисциплински тужилац

Члан 45.
Дисциплински суд Савеза је независни, казнени орган савеза који одлучује о прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима Савеза, од стране лица у надлежности Савеза.

Члан 46.
Дисциплински суд чине председник и двојица судија, које бира и разрешава Управни одбор на период од 2 године, већином од укупног броја чланова.
За дисциплинског судију може бити изабрано лице које је дипломирани правник и које није делегат у Скупштини, члан Управног одбора, арбитар Арбитражног суда.
Уколико дисциплински судија буде изабран на неку од претходно наведених функција,  функција дисциплинског судије му престаје даном избора.

Члан 47.
Дисциплински суд одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других општих аката савеза.
Дисциплински суд своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја судија. Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена.
Против одлука Дисциплинског суда допуштена је жалба Арбитражном суду при Универзитетском спортском савезу Србије у року од 15 дана од дана уручења одлуке.
У поступку пред Дисциплинским судом, по правилу, јавност је искључена.
Организација и рад Дисциплинског суда ближе се уређује Дисциплинским правилником Савеза.
Дисциплински суд покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе коју могу поднети званична лица у такмичењу и лица у надлежности Савеза.
При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком Управног одбора Савеза. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси званично делегирано лице у такмичењу.

Члан 48.
Дисциплински тужилац је орган савеза надлежан за подношење дисциплинских тужби, по службеној дужности, Дисциплинском суду против лица у надлежности Савеза која су начинила дисциплински прекршај.
За дисциплинског тужиоца може бити именовано лице које испуњава услове утврђене за дисциплинског судију.
Дисциплински тужилац подноси дисциплинску тужбу на сопствену иницијативу или на основу дисциплинске пријаве неког лица у надлежности Савеза.

Члан 49.
Члану Савеза могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, Статутом и општим актима Савеза, с тим да му не може бити изречена казна за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био општим актом Савеза утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено.
Члан Савеза има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу.

8. Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 50.
Председник, Спортски директор, чланови органа и радних тела Савеза и чланови органа организационих делова Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Савезу, у складу са законом и општим актима Савеза.
Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Савез за лично богаћење, односно личне потребе.
Спортски директор, запослени и чланови органа Савеза не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.
Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Савеза, односно  Председник, Спортски директор или члан њихове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):
1) уговорна страна у правном послу са Савезом;
2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Савеза, односно Спортског директора, супротно интересу Савеза;
3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа Савеза, односно Спортског директора, супротно интересу Савеза.
Уговор између Спортског директора и Савеза, и Председника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног одбора Савеза. Уговор са Спортским директором потписује Председник Савеза а Уговор са Председником савеза потписује Спортски директор Савеза.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Савезу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Савеза.
У случају сукоба интереса између Савеза и Спортског директора, Савез заступа Председник Савеза.

V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Члан 51.
Облици организовања и рада у Савезу су савети, комисије, одбори, секције, канцеларије, специјализовани сервиси и др.
Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.

Члан 52.
Савез има следеће  комисије/одборе:
- Одборе за екипне спортове;
- Комисије за индивидуалне спортове;
- Организациони одбор;
- Такмичарска комисија;
- Дисциплинска комисија;
- Комисија за информисање;
- Комисија за маркетинг и пропаганду.
Надлежности и рад комисија и одбора ближе се уређују одговарајућим општим актима Савеза и одлукама Управног одбора.

 

Члан 53.
Руководство комисије и одбора чине:
- председник одбора - комисије кога именује и разрешава Управни одбор Савеза, на предлог представника екипа које чине спортски одбор - комисију,
- два до четири члана одбора - комисије које именује и разрешава Управни одбор Савеза на предлог Председника комисије.
Мандат председника и чланова комисије траје једну годину.

VI. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА

Члан 54.
За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез има Стручну службу.
Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Савеза може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.
Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава послове из делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор, Председник Савеза или Спортски директор Савеза.
У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним службама чланова Савеза.
Пословима Стручне службе Савеза руководи Спортски директор Савеза.
Лица ангажована у Стручној службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.

VII. ОПШТА АКТА

Члан 55.
Општа акта Савеза су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине  најмање 7 дана пре одржавања Скупштине.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине.
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са правом гласа.
Управни одбор Савеза може, двотрећинском већином од укупног броја својих чланова, одлучити да се о усвајању Статута или другог општег акта одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова Савеза. На непосредном гласању у име члана Савеза право гласа има заступник члана Савеза или лице са специјалним пуномоћјем, овереним печатом члана Савеза и потписаним од заступника члана Савеза. Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Савеза.
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута  ближе се уређује пословником о раду Скупштине
Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.
Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Савеза.
Јавна расправа се води само о нацрту Статута  Савеза.
Сваки члан Савеза има право да добије примерак Статута Савеза.

Члан 56.
Статут и друга општа акта Савеза, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Савеза.
Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са законом и Статутом и општим актима Савеза, а у супротном су неважећи.
У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута.
У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза.

Члан 57.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу са законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза, а у супротном су ништаве.
На одлуке као појединачне акте које доносе органи Савеза и чланова Савеза мора бити омогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд.
Лица у надлежности Савеза дужна су да пре покретања, у складу са законом, судског спора за утврђивање ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно ревизију на спорну одлуку  Арбитражном суду.

VIII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 58.
Сви спорови између Савеза и чланова Савеза као и међусобне спорове лица у ингеренцији Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом.
За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стални спортски арбитражни суд при Универзитетском спортском савезу Србије (Арбитража), у складу са Законом о спорту и Статутом Универзитетског спортског савеза Србије.
За арбитажно решавање спорова између Савеза и Универзитетског спортског савеза Србије и чланова Универзитетског спортског савеза Србије, проистекли из чланства у Универзитетском спортском савезу Србије, надлежан је Стални спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије, у складу са статутом тог Савеза.
Спор пред Арбитражом хитан је.
Чланови Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, дужна су: да пруже Арбитражи помоћ у раду; да не ометају и не утичу на  арбитражни поступак и његов исход; да на захтев Арбитраже доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву Арбитраже за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; и  не смеју у јавности омаловажавати Арбитражну или њене одлуке.
Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.
Члан Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у Савеза даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже члану Савеза престаје чланство у Савеза даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитраже.
Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији Савеза, односно којима се регулишу питања обухваћена ингеренцијом Савеза обавезно садрже арбитражну клаузулу којом се утврђује надлежност Арбитраже, у складу са Статутом Универзитетског спортског Савеза Србије, за решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна клаузула.
Сва лица у ингеренцији Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у надлежности Арбитраже.

Члан 59.
Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора.

IX. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 60.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.
Управни одбор Савеза може двотрећинском већином од укупног броја својих чланова одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова Савеза. На непосредном гласању у име члана Савеза право гласа има заступник члана Савеза или лице са специјалним пуномоћјем, овереним печатом члана Савеза и потписаним од заступника члана Савеза. Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Савеза.

X. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 61.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.
Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.
Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза .
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

XI. ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан 62.
Савез стиче средства за постизање својих циљева из:
1) уписнине;
2) чланарине;
3) прихода од сопствених активности;
4) спонзорства;
5) донаторства;
6) јавних прихода;
7) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
8) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Савез оснивач или суоснивач;
9) других извора, у складу са законом.
Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову имовину.
Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Председник и Спортски директор Савеза су финансијски налогодавци за располагање средствима Савеза.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза.
Савез има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.
Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Савеза.

Члан 63.
Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.
Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.
Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.

XII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 64.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали Савезу ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
За штету из става 1. овог члана не одговарају  чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Савеза, Управног одбора Савеза или најмање пет редовних чланова Савеза.
Одредбе става 1. и 2. овог  члана сходно се примењују и на одлуке Спортског директора Савеза.

XIII. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 65.
Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о активностима Савеза.
Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво путем електронске поште.
Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Савезу и актуелним дешавањима у члановима Савеза, путем средстава јавног информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.
Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за њихову тачност.
Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Савеза.

Члан 66.
Савез има Интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације о Савезу, његово раду, одлукама и општим актима.
Интернет презентација Савеза је службено гласило Савеза.

XIV. ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 67.
Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском већином делегата Скупштине са правом гласа.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, који делује на територији Града Београда, ради брисања из регистра.
У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза прелази на организацију која остварује исте или сличне циљеве као и Савез, а ако такве организације нема на Универзитетски спортски савез Србије.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.
Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим Статутом.

Члан 69.
Постојећи органи Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Спортски директор), радна тела и именована лица  настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

Члан 70.
Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и овим Статутом најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту.
Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим Статутом доставе Савезу један примерак свог статута у року од 15 дана.
Сматра се да су чланови Савеза прихватили надлежност Арбитражног суда у складу са овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута.

Члан 71.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина Савеза на седници одржаној 15.12.1997. године.

Члан 72.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши објављивањем Статута на огласној табли Савеза.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Вук Рашовић

Штампа Ел. пошта

<