grb   grb    logo_bgd                

Управни одбор

проф. др Милан Мартић

12_marticМилан Мартић је рођен 01.12.1960. године у Убу, где је завршио основну школу и гимназију. Школске1979/80 уписао се на Факултет организационих наука (ФОН), а дипломирао је 1984. године на организационо-кибернетском смеру са средњом оценом 9,15. Магистарски рад под насловом "Планирање и програмирање друштвене исхране" одбранио је у јуну 1989. године. Привредна Комора Београда је наградила овај рад као један од најбољих магистарских радова који су у 1989-ој одбрањени на Универзитету у Београду. Докторску дисертацију под насловом "Анализа обавијених података са применама" одбранио је 1999. године, чиме је стекао звање доктора техничких наука – подручје организационих наука. 

 До сада је, самостално или заједно са осталим члановима Лабораторије за операциона истраживања ФОН-а написао око 130 научних и стручних радова (од тога 19 на СЦИ листи), развио 5 софтверских производа и учествовао у реализацији око 30 научно-истраживачких пројеката и студија. Као један од аутора учествовао је у писању књига и збирки за све курсеве операционих истраживања на ФОН-у.

Милан Мартић је после завршетка основних студија ангажован као стручни сарадник на Факултету организационих наука у оквиру Лабораторије за операциона истраживања. Од1987. године ради на ФОН-у као асистент-приправник на предмету Операциона истраживања, а од 1990. као асистент на истом предмету. Поред тога, био је ангажован и за извођење вежби на предмету Методе оптимизације.  

Након што је докторирао изабран је 2000. године за наставника на Факултету организационих наука у звање доцента за предмет Операциона истраживања. Од 2004. године ради на ФОН-у као ванредни професор, а од 2009. године као редовни професор за ужу научну област Операциона истраживања. Области научно-истраживачког рада и интересовања др Милана Мартића су Операциона истраживања, Мерење перформанси, Математички модели ефикасности, Методе оптимизације, Вишекритеријумско одлучивање, Софтвер за операциона истраживања, Теорија игара и Линеарно програмирање. Био је предавач на више семинара и тренинга које је организовао ФОН.

 Учествовао је у реализацији око 30 научно-истраживачких пројеката и студија, а од тога руководио реализацијом више од 10 пројеката. Корисници резултата ових пројеката су били Министарство за науку и животну средину, Министарство одбране и Војска Југославије односно СЦГ (15 студија је реализовано за нормативно регулисање и планирање исхране), Министарство просвете и спорта, Завод за економику индустрије, ICN Југославија (сада Галеника) и АД Телеком Србије. Милан Мартић је од 1991. године непрекидно ангажован на стратешким пројектима Министарства за науку и технологију Републике Србије.  

 Члан је редакције (Editorial Board) међународних часописа YUJOR (15 институција су издавачи), Acta Economica (издавач Univerzitet Nitra, Словачка) и Мanagement. Био је члан програмског одбора неколико међународних научних конференција, а био је и председник организационог и председник програмског одбора међународних симпозијума SYM-OP-IS и SYM-ORG. Рецензирао је радове за неколико међународних и домаћих часописа и председавао секцијама међународних конференција. На три међународне конференције излагао је радове по позиву.

 Члан је Катедре за операциона истраживања и статистику Факултета организационих наука и руководилац Центра за анализе ефикасности. Од 2001. до 2004. године вршио је функцију продекана за наставу ФОН-а, а од 2006 до 2009. године обављао је функцију продекана за организацију и финансије. У периоду од 2004. до 2006. године и од 2009. до 2015. био је Декан ФОН-а, а од 01.10.2015.године је председника Савета ФОН-а.  Од 25.12. 2014 године члан је Управног одбора УСС Београда. 

Штампа Ел. пошта